nlp -מכללת קגן KGN

כניסה למערכת הניהול

Quote

אנשים עוסקים יותר מדי בדברים השליליים והשגויים.
למה לא לנסות לראות דברים חיוביים,
רק לנגוע בהם ולאפשר להם לפרוח

~ טיכנטאן ~
Next